top of page

Ētikas kodekss

 

Vārda un preses brīvība ir būtisks demokrātijas priekšnosacījums. Brīvi un neatkarīgi interneta mediji ir cilvēktiesību ievērošanas un sabiedrības demokrātiskās attīstības garanti.

Medijs nepakļaujas nekādai ietekmei, kas ierobežo brīvu informācijas plūsmu vai traucē atklātas debates par jebkuru sabiedrībai nozīmīgu jautājumu.

Medija pienākums ir gādāt, lai sabiedrība saņem pilnu informāciju par procesiem un notikumiem. Medijs ir par daudzpusīgu viedokļu apmaiņu, aizstāvot sabiedrības un indivīda tiesības.

Medijs kalpo sabiedrības tiesībām zināt patiesību par notikumiem, kas tai ir nozīmīgi un interesanti.

Medijs sabiedrībai sniedz patiesu, pārbaudītu un nesagrozītu informāciju, ievērojot viedokļu daudzveidību.

Ziņas, fotogrāfijas, video, audio ierakstus un dokumentus medijs vāc un izmanto vienīgi savu profesionālo pienākumu pildīšanai.

Faktu izklāstam medija veidotajā saturā jābūt objektīvam, skaidram, bez falsifikācijas vai maldināšanas.

Medijs publikācijās faktus un citu personu viedokļus skaidri un saprotami nošķir no sava viedokļa.

Medijs publicētajos materiālos izvairās izmantot anonīmus avotus.

Medijs atturas no cilvēka etniskās izcelsmes, tautības, profesijas, politiskās pārliecības, reliģisko uzskatu, seksuālās orientācijas vai personas privātās dzīves un citu datu pieminēšanas, ja šīm detaļām nav nozīmes attiecīgajā kontekstā.

Pienākums ir nekavējoties izlabot savas kļūdas.

Medija darbībā nav pieļaujams plaģiātisms. Rakstos, kas veidoti, izmantojot citus ziņu avotus, iespēju robežās jānorāda atsauce uz tiem.

#laiva #medijslaiva #sociālaismedijslaiva

bottom of page